Kōjerbal Kaat in Laibrarae eo Am (Marshallese Translation)

Riit Bok ak Katak Kajin Belle ilo Laibrarae eo an Aoleb Armij ilo an Ejellok Wonnen

IÑe kwōj kab itok ñan Amedka ak ejellok am iminene kin laibrarae ko, laibrarae ko an aoleb armij ilo Amedka ej juon jikin katak eo ejellok wonnen, jikin kwōmaron bed ae, ak kōjerbal kein kaalwojwoj ko. Ilo Amedka, laibrarae ko rej jikin ko ebellok ñan an aoleb kōjerbale ilo an ejellok wonnen ñan ebōk aoleb kain melele.

Laibrarae eo an Armij ilo Spokane ej juon mennin jibañ ejellok wonnen ñan kajojo armij eo ej jokwe ilo Spokane.

Elōñ men ko kwōmaron kōmmane im ejellok wonnen ilo Laibrarae eo an Aoleb Armij ilo Spokane kin juon kaat in laibrarae ekoba:

• Katak Kajin Belle

• Kadiwōj bok ko ilo kajin eo am make ak ilo Kajin Belle

• Kōjerbal kombuitor im internet

Bōke juon Kaat in Laibrarae ñan Kadiwōj Bok ak Kein Alwoj ko

Bōke juon Kaat in Laibrarae

1. Kanne ablikajon in: www.spokanelibrary.org/signup

2. Kememej nomba in PIN eo kwōnaj kelet.

3. Etal ñan laibrarae eo im kwalok melele eo ej kwalok woñ kwe.

4. Kelet pija in kaat eo am.

5. Kwōjerbal kaat eo am ñan kadiwōj bok, mupi, kein jerbal ko an jikin kallib, mejin in keke, kōjerbal museum ko ilo jukjukinbed, im elōñlok.

Bok im kein jibañ ko ko kwōj kadiwōji ewōr raan ko rej aikuj roolok, bōtab laibrarae eo ejab lewaj bakkin ñe rej rumij. Ruo wiik alikin raan eo rej aikuj kar roollok, renaj watōke ejako mweiuk ko, innem remaron lewaj bakkin. Am karoole mweiuk kein enaj jolok bakkin ko jen akkoun eo am.