Sử Dụng Thẻ Thư Viện Của Bạn (Vietnamese Translation)

Đọc sách hoặc học tiếng Anh miễn phí tại thư viện công Cộng

Nếu bạn mới đến Hoa Kỳ hoặc chưa quen với thư viện, thì thư viện công cộng ở Hoa Kỳ là nơi miễn phí để học hỏi, trải nghiệm hoặc giải trí. Tại Hoa Kỳ, các thư viện cung cấp quyền truy cập mở và miễn phí tới mọi thông tin.

Thư viện công cộng Spokane là nguồn tài nguyên miễn phí cho mọi người sống ở Spokane.

Bạn có thể làm rất nhiều việc miễn phí tại Thư viện công cộng Spokane bằng thẻ thư viện bao gồm:

  • Học tiếng Anh
  • Mượn sách bằng ngôn ngữ của bạn hoặc bằng tiếng Anh
  • Sử dụng máy tính và Internet

Nhận thẻ thư viện để mượn tài liệu

Nhận Thẻ thư viện

  1. Điền vào ứng dụng sau: www.spokanelibrary.org/signup
  2. Ghi nhớ số PIN bạn chọn.
  3. Đến Thư viện và xuất trình giấy tờ tùy thân.
  4. Chọn một thiết kế thẻ.
  5. Sử dụng thẻ của bạn để mượn sách, phim, dụng cụ làm vườn, máy khâu, thẻ ra vào các bảo tàng địa phương, v.v.

Các tài liệu có ngày đến hạn, nhưng thư viện không tính tiền phạt trả muộn. Hai tuần sau ngày đến hạn, các tài liệu sẽ được coi là bị mất và bạn có thể bị tính phí. Nếu trả lại những tài liệu này, tài khoản của bạn sẽ không bị tính phí.